Ngày 5 tháng 10 năm 2022
KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2022) VÀ 12 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010 - 20/10/2022)

Từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/20/2010 của Ban Chấp Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày phụ nữ Việt Nam.