Chức năng, nhiệm vụ

20/02/2024 08:14 Số lượt xem: 57

Chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

1. Chức năng:

Cơ quan Hội LHPN tỉnh là bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh uỷ giao.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào phụ nữ trong tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội trong tỉnh thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội LHPN cấp Trung ương và tỉnh.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Tổ chức bộ máy

1. Bộ máy:

 Bộ máy cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gồm: Văn phòng; Ban Tuyên giáo; Ban Gia đình – Xã hội; Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp.

2.  Tổng số cán bộ:

  - Từ 19 người.

  - Cán bộ chủ chốt: Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch.

Cụ thể như sau:

2.1. Lãnh đạo chủ chốt:

- Chủ tịch: Nguyễn Phương Mai.

- Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thị Hằng.

- Phó Chủ tịch: Trần Thị Xuân Thu.

2.2. Các ban chuyên môn:

2.2.1.Ban Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Chu Thị Thanh Phương.

- Phó chánh văn phòng: Đỗ Thị Thùy Liên.

- Chuyên viên văn phòng tổng hợp: Nguyễn Thị Thu Hằng.

- Văn thư: Nguyễn Văn Quý.

- Lái xe: Nguyễn Duy Hưng.

- Tạp vụ: Nguyễn Thị Nga.

2.2.2. Ban Tuyên giáo:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Quý.

- Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Mai Hương.

2.2.3. Ban Gia đình- Xã hội:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Huyền.

- Phó trưởng Ban: Vũ Thị Thu Huế.

- Chuyên viên: Dương Thị Trang.

2.2.4. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Hương.

- Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Thúy.

2.2.5. Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp:

- Trưởng Ban: Phạm Thị Thu.

- Phó trưởng Ban: Đào Thị Hồng Hạnh.

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Thu.