Chức năng, nhiệm vụ của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

30/07/2016 15:46 Số lượt xem: 6156
Chức năng, nhiệm vụ của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

1. Chức năng:

Cơ quan Hội LHPN tỉnh là bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh uỷ giao.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào phụ nữ trong tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội trong tỉnh thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội LHPN cấp Trung ương và tỉnh.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Tổ chức bộ máy

1. Bộ máy:

 Bộ máy cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gồm: Văn phòng;  Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Gia đình – Xã hội; Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; Ban Chính sách – Luật pháp.

           2.  Tổng số cán bộ:

  - Từ 21 người.

  - Cán bộ chủ chốt: Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch.

Cụ thể như sau:

2.1. Lãnh đạo chủ chốt:

- Chủ tịch: Trần Thị Vân.

- Phó chủ tịch thường trực: Nguyễn Thị Hằng.

- Phó chủ tịch: Trần Thị Hiên.

- Phó chủ tịch: Trần Thị Xuân Thu.

2.2. Các ban chuyên môn:

2.2.1.Ban Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Phạm Thị Thu.

- Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hà.

- Chuyên viên văn phòng tổng hợp: Nguyễn Thị Thu Hằng.

- Lái xe: Nguyễn Văn Quý.

- Văn thư- tạp vụ: Nguyễn Thị Nga.

2.2.2. Ban Tuyên giáo:

- Trưởng Ban: Chu Thị Thanh Phương.

2.2.3. Ban Tổ chức:

- Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban: Trần Thị Xuân Thu.

- Phó trưởng Ban: Vũ Thị Thu Huế.

2.2.4. Ban Gia đình- Xã hội:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Huyền.

- Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Mai Hương.

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Thu.

2.2.5. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Hương.

- Phó trưởng Ban: Đỗ Thị Thùy Liên.

2.2.6. Ban Chính sách- Luật pháp:

- Trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Quý.

- Phó trưởng Ban: Đào Thị Hồng Hạnh.

 

 

 

Ban biên tập
Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1856

Đã truy cập : 41721811